TCVN2261-1977 Then bằng

Cánh vít https://www.youtube.com/watch?v=NspplWfn0A4&t=2s  Máy trộn phân bón https://www.youtube.com/watch?v=r61VdCuZDuI  Máy sàng tròn https://www.youtube.com/watch?v=-ohj41TZMVg  Vít tải https://www.youtube.com/watch?v=FtrxrnRE9qw